932 954 545

Aquest assistent en resultarà útil en cas que haguem de recuperar més d’un préstec en un mateix establiment, tenint en compte la prioritat dels mateixos.

Es considera que un préstec és més prioritari que un altre, quan en el camp ‘Prioridad’ (en el menú de préstecs d’IPS-Maq 3g) el número assignat és més alt.

Mitjançant aquest assistent podem indicar en el Terminal Portàtil la quantitat total que volem recuperar en préstecs en un establiment i el programa automàticament crearà les recuperacions corresponents en funció dels paràmetres establerts.

Pantallas préstamos IPS
Pantallas préstamos IPS

Per poder utilitzar l’assistent, els préstecs de l’establiment creats a IPS-Maq 3g (menú ‘Gastos/Préstamos a establecimientos’) han de tenir introduïdes les següents dades:

Import a recaptar per defecte: és la quantitat que s’intentarà recuperar en cada devolució. Aquest valor ha de ser diferent de 0.

Prioritat: indiquem quin préstec és més urgent recuperar. Aquest valor ha de ser diferent de 0. Com més gran sigui el número, més prioritat.

Segons la prioritat indicada a cada préstec, l’assistent repartirà els diners assignant la quantitat necessària per arribar a la recuperació proposada en el préstec de major prioritat. Si existís un sobrant, intentarà recuperar l’import per defecte (o el que sigui possible) del següent préstec amb major prioritat i així successivament.

Share This