932 954 545

En alguns llistats i detalls del programa, podem visualitzar una lletra que fa referència a com s’ha realitzat la captura de comptadors de la recaptació o avaria corresponent. Els possibles valors que ens podem trobar són:

A IPS-Saloon 3g:

“E”: la lectura dels comptadors s’ha fet des d’un iDCD. La lectura correspon als comptadors electrònics de la màquina.

“L”: la lectura dels comptadors s’ha fet des d’un iDCD. La lectura correspon als comptadors mecànics de la màquina.

“P”: el valor dels comptadors o bé s’han introduït directament des del programa, o s’han capturat des de l’iDCD i posteriorment han estat modificats des del programa. En cas que la lectura s’hagi de fer a través de l’iDCD i no sigui possible, els comptadors s’apuntaran manualment i, per tant, també visualitzaríem una “P”.

placa IPS
placa IPS
Share This